آیین نامه و مقررات تولید و انتشار کتاب تالیف/ترجمه برای دریافت آیین نامه اینجا را کلیک نمایید

فرم های بخش مربوط به حمایت از پایان نامه/رساله

پیوست شماره1: فرم «پیشنهاد کتاب تالیف/ترجمه» برای دریافت فرم اینجا را  کلیک  نماید.

پیوست شماره 2:  فرم «چکیده فارسی و انگلیسی گزارش پژوهشی» برای دریافت فرم اینجا را  کلیک  نماید.

پیوست شماره 3: سرفصل های گزارش های علمی و تخصصی برای دراطلاع از سرفصل ها اینجا را  کلیک  نماید.

پیوست شماره 4: فرم «ارزیابی و داوری اثر پیشنهادی تالیف/ ترجمه »برای دریافت فرم و اطلاع از شاخص های داوری اینجا را  کلیک  نماید.

پیوست شماره 5: فرم «گواهی اصالت تالیف»  برای دریافت فرم اینجا را  کلیک  نماید.

پیوست شماره 6: فرم «گواهی اصالت ترجمه» برای دریافت فرم اینجا را  کلیک  نماید.

پیوست شماره7: فراخوان طرح های پژوهشی برای دریافت فراخوان و اطلاع از محورها و عناوین موضوعی اینجا را کلیک نمایید.

 

برای شروع فرایند ثبت نام     اینجا  را کلیک نماید . لطفاً قبل از شروع فرایند ثبت نام آیین نامه را به دقت مطالعه بفرمایید.