قابل توجه: پیشنهادهایی که مستندات و مدارک آن ناقص باشد و یا در چارچوب محورهای اعلامی این شهرداری با محوریت مکانی شهر بوشهر نباشد در ارزیابی اولیه کنار گذاشته می شوند.

در این بخش پس از بارگذاری مدارک و مستندات مطابق فرمت زیر مولفین و مترجمین گرامی می بایست نسخه چاپی و صحافی شده متون آماده چاپ و نسخه زبان اصلی کتاب های ترجمه شده یا پیشنهاد ترجمه به شرح ذیل به صورت حضوری تحویل مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شهردرای بوشهر نمایند.

·         چنانچه اثر تالیفی آماده ی چاپ است یا متقاضی چاپ در بخش ویژه (چاپ پایان نامه/رساله دانشجویی)می باشد، ضمن بارگذاری نسخه PDF آن لازم است دونسخه چاپی صحافی شده اثر به مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری بوشهر حضوری تحویل شود.

·         همچنین اگر اثر آماده چاپ در بخش ترجمه است، مترجم می بایست ضمن بارگذاری نسخه PDF اثر به زبان اصلی و متن ترجمه شده به زبان فارسی لازم است دو نسخه ی چاپی صحافی شده اثر به زبان اصلی و دو نسخه ی چاپی صحافی شده اثر به زبان فارسی را حضوراً به مرکز پژوش و مطالعات راهبردی شهردرای بوشهر تحویل دهد.

·         اگر اثر پیشنهادی ترجمه بود مترجم می بایست ضمن بارگذاری نسخه PDF اثر به زبان اصلی می بایست دو نسخه ی چاپی صحافی شده اثر به زبان اصلی را حضوراً به مرکز پژوش و مطالعات راهبردی شهردرای بوشهر تحویل دهد.

·         چنانچه مولف/مترجم دارای آثاری تالیفی/ترجمه ای چاپ شده از قبل است شایسته است دو نسخه آن را به عنوان نمونه ای از آثار و سوابق کاری خود حضوراً به مرکز پژوش و مطالعات راهبردی شهردرای بوشهر تحویل دهد.

تولید و انتشار کتاب تالیف / ترجمه

مشخصات
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
عنوان
*
*
پیوست ها
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*