آیین نامه و مقرارت مطالعات پژوهشی برای دریافت آیین نامه اینجا را کلیک نمایید

 

فرم های بخش مربوط به مطالعات پژوهشی

پیوست شماره1: فرم «پیشنهاد مطالعات پژوهشی» RFP برای دریافت فرم اینجا را  کلیک  نماید.

پیوست شماره 2: دستورالعمل شماره WI08/01 «تنظیم گزارش پروژه های مطالعاتی و پژوهشی» برای دریافت دستور العمل اینجا را  کلیک  نماید.

پیوست شماره 3:  فرم «چکیده فارسی و انگلیسی گزارش پژوهشی» برای دریافت فرم اینجا را  کلیک  نماید.

پیوست شماره  4: سرفصل های گزارش های علمی و تخصصی برای دراطلاع از سرفصل ها اینجا را  کلیک  نماید.

پیوست شماره5: فرم «ارزیابی پیشنهاد مطالعات پژوهشی» برای دریافت فرم و اطلاع از شاخص های داوری اینجا را  کلیک  نماید.

پیوست شماره 6: فراخوان طرح های پژوهشی برای دریافت فراخوان و اطلاع از محورها و عناوین موضوعی اینجا را کلیک نمایید.

 

 

ثبت در خواست و بارگذاری مدارک و اسناد

با توجه به وضعیت حقیقی یا حقوقی بودن پیشنهاد دهنده ضمن تکمیل فرایند ثبت نام مدارک و اسناد لازم را مطابق آیین نامه بارگذاری نمایید.

 

·      شخص حقیقی

·         موسسات علمی دولتی و خصوصی (موسسات علمی و پژوهشی علمی وابسته به دولت ، شامل دانشگاه ها، موسسات پژوهشی،  پارک های رشد و علم و فناوری و ...) 

·         شرکت های غیر دولتی (شرکت های خدمات مشاوره ذی صلاح)