/ اخبار و رویدادها
اخبار
تست شماره 5
ییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفت: در حالی که در رویکردهای جدید شهرسازی ، طراحی شبکه های معابر شهری بر مبنای انسان انجام میگیرد  شاهد هستیم که در بوشهر اولویت  اول تردد خودروها می باشد و عابرین پیاده آنچنان که باید دیده نشده اند.
🔹ایمان زندی نیا در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورا با بیان اینکه شاهدیم که پیاده روهای ما در خیلی از نقاط شهر توسط کیوسک ها و سایر مشاغل سد معبر شده است و شهروندان ما برای استفاده از پیاده روها دچار مشکل شده اند. 
 
🔹وی در ادامه افزود:  خیلی از پیادروه های ما شرایط  مناسبی ندارند و در یک مسیر کوتاه تردد شهروندان بخصوص توانیابان و سالمندان به سختی انجام می گیرد.
 
🔹زندی نیا در پایان خواستار باز طراحی پیاده روها و بهسازی آنها در سطح شهر بویژه نوار ساحلی گردید.
کد خبر ۲۹۷۶
۷ خرداد ۱۴۰۱
تست 2

تست

تست

تست

 

کد خبر ۲۹۷۵
۷ خرداد ۱۴۰۱

تمـاس با مـا

 

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817